Regulamin Sklepu Internetowego PERFUMYWNET.PL
1.    DEFINICJE
2.    POSTANOWIENIE OGÓLNE
3.    ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5.    DOSTAWA
6.    PŁATNOŚĆ
7.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9.    DANE OSOBOWE
10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    DEFINICJE
1.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
2.    KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości      prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
3.    KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.    SPRZEDAWCA – IDEAWNET S.C. z siedzibą ul.Koczarska 52a, 05-082 Stare Babice, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisaną pod numerem NIP: 1182128998, Regon: 365276185.
5.    ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
6.    UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego 
zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
7.    PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
8.    SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem soog.eu za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o 
świadczenie Usługi elektronicznej.
9.    REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana 
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
10.  KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
11.  HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, generowany automatycznie podczas procesu Rejestracji.
12.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za 
pośrednictwem Sklepu internetowego.
13.  USŁUGODAWCA – IDEAWNET S.C. z siedzibą ul.Koczarska 52a, 05-082 Stare Babice, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisaną pod numerem NIP: 1182128998, Regon: 365276185.

2.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.    Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
3.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje 
warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
4.    Sklep Internetowy prowadzony jest przez: IDEAWNET S.C. z siedzibą ul.Koczarska 52a, 05-082 Stare Babice, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisaną pod numerem NIP: 1182128998, Regon: 365276185.
5.    Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
1.    Konto Klienta w Sklepie internetowym;
2.    Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
6.    Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
1.    Komputer z dostępem do Internetu;
2.    Dostęp do poczty elektronicznej.
3.    Zalecana rozdzielczość monitora: 1366×768 pikseli;
4.    Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, 
JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3.    ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.    W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i 
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.    Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.    Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
1.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer NIP (w przypadku Firmy).
2.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
4.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
5.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
6.    Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
1.    Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas 
nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn
2.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas 
nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.
3.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony, przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
4.    Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1.    Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce Dostawa pod adresem: www.perfumywnet.pl/wysylka-i-dostawa
3.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer NIP (w przypadku Firmy).
5.    Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola Wyślij
6.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
7.    W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

5.    DOSTAWA
1.    Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem Dostawcy wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
3.    Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Produktów:
1.    Kurier DPD
2.    Pocztex
3.    Paczkomat Inpost
4.    Paczka w Ruchu
4.    W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży wysyłka Produktu jest realizowana niezwłocznie nie później niż w terminie 5 dni licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży dla Produktów dostępnych, dla Produktów niedostępnych dostawa nastąpi po potwierdzeniu dostępności po sprzedaży.
5.    Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia
6.    Koszty dostaw pokrywa Klient. Klient może się zapoznać z cennikiem, formami i terminami dostaw na stronie Sklepu internetowego w zakładce Dostawa pod adresem: www.perfumywnet.pl/wysylka-i-dostawa

6.    PŁATNOŚĆ
1.    Płatność za zamówiony Produkt może nastąpić:
1.    Za pobraniem (przy dostawie)
2.    Przelewem bankowym ( realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
3.    płatności elektroniczne – rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych „Przelewy 24”

7.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.    Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy:  IDEAWNET S.C. ul.Koczarska 52a, 05-082 Stare Babice.
2.    Konsument może przykładowo sformułować oświadczenie samodzielnie, bądź skorzystać ze wzoru (Formularz odstąpienia)
3.    Termin 14 dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy się od dnia w którym nastąpiło dostarczenie Produktu
4.    W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie zakupionego Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
5.    Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.    Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.    Sprzedawca dokona zwrotu płatności na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
8.    Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1.    Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub z tytułu niezgodności z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy: IDEAWNET S.C. ul.Koczarska 52a, 05-082 Stare Babice, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@perfumywnet.pl
2.    Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
3.    W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć na adres Sprzedawcy reklamowany Produkt, dołączając do niego dowód zakupu, jeżeli jest to możliwe.
4.    Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi produkty wolne od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art.556 i nast. Kodeksu cywilnego
5.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@perfumywnet.pl Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamację i udzieli Klientowi odpowiedzi na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.    POLITYKA PRYWATNOŚCI i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca: IDEAWNET S.C. z siedzibą ul.Koczarska 52a, 05-082 Stare Babice, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisaną pod numerem NIP: 1182128998, Regon: 365276185.
2.    Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
3.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w 
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
5.    Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.).

10.    POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1.    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2.    Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest dla Kupującego w zakładce Regulamin. Podczas realizacji Zamówienia oraz w okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
4.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na ważne przyczyny. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
5.    Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny w zakładce Regulamin, pod adresem: www.perfumywnet.pl/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
6.    Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.